Plasare articol comercial

Banner de tip 728px (Header)
Mărimea: 728×90 px
Format: HTML5, JPG, PNG

Banner de tip 324px (Widget Dreapta)
Mărimea: 324×324 px
Format: HTML5, JPG, PNG

Banner de tip 700px (Sub titlu)
Mărimea: 700×150 px
Format: HTML5, JPG, PNG

Banner de tip 700px (Sub imaginea reprezentativă)
Mărimea: 700×150 px
Format: HTML5, JPG, PNG

Banner de tip 700px (Sub primul paragraf)
Mărimea: 700×150 px
Format: HTML5, JPG, PNG

Banner de tip 700px (Sub al doilea paragraf)
Mărimea: 700×150 px
Format: HTML5, JPG, PNG

Brading (Background clickabil)
Mărimea: Full width px
Format: HTML5, JPG, PNG